TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAĞIŞÇI/MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ1. Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (“TEGV’’ ve/veya ‘’Vakıf”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli bağışçı ve müşterilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz. KVKK kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, TEGV ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu minvalde kişisel veri toplama yöntemi ve vasıtaları aşağıdaki gibidir: i. Vakıf internet sitesi üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler, üyelik, kayıt işlemleri ile bağış yapılması esnasında doldurulan belgeler vasıtasıyla, ii. Vakıf ya da üçüncü kişiler tarafından düzenlenen etkinliklerde ve/veya vakfa ait bağış toplama noktalarında doldurulan belgeler vasıtasıyla, iii. TEGV Dükkân üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz alışverişler vasıtasıyla, iv. Çağrı merkezi aracılığıyla sözlü olarak veya Vakfa ait internet sitesi, sosyal medya platformları ve benzeri kanallar aracılığıyla yazılı olarak tarafımıza iletmiş olduğunuz öneri, talep ya da şikâyetler vasıtasıyla, v. Tarafınızca doldurulan memnuniyet anketleri vasıtasıyla, vi. Vakfın müşterileri/bağışçılarına ilişkin olarak hizmet aldığı ve iş ilişkisi içerisinde anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla. Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir: i. Açık rızanızın bulunması, ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, iii. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, iv. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi, v. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, vi. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, vii. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve viii. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

3. Toplanan Kişisel Verileriniz

Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde TEGV tarafından işlenmektedir: i. Bağışçı ilişkisinin kurulması kapsamında ayni ve/veya nakdi bağış yapılması (kimlik, iletişim, bağışçı işlem, finans, işlem güvenliği bilgileri), (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması) ii. Bağışçı ilişkisinin sürdürülmesi kapsamında yapılan bağışa istinaden teşekkür sertifikası gönderilmesi (kimlik, iletişim, bağışçı işlem bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması) iii. TEGV Dükkân aracılığıyla ürün satışı gerçekleştirilmesi ve satın alınan ürünlerin gönderiminin sağlanması (kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem bilgileri), (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası) iv. TEGV Dükkân aracılığıyla ürün satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında ürünlerin iade edilmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, öneri/talep/şikâyet bilgileri) (Hukuki sebep: Sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması) v. Bağış yapılması ve TEGV Dükkân aracılığıyla yapılan alışverişler akabinde finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve bu doğrultuda vergisel ve diğer kanuni yükümlülüklerin (bağış makbuzu, satış faturası düzenlenmesi ve saklanması dâhil olmak üzere) yerine getirilmesi (kimlik, iletişim, finans, bağışçı işlem, müşteri işlem bilgileri), (Hukuki sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması) vi. TEGV faaliyetleri çerçevesinde bağış teşvik ve ürün pazarlama çalışmalarının yürütülmesi ve bu kapsamda elektronik yollarla veya telefon vasıtasıyla irtibat kurulması (kimlik, iletişim, bağışçı işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza) vii. TEGV’e yapılmış olan bağışların ve bağışçıların tespiti, ilan edilmesi ve bu doğrultuda analiz çalışmalarının yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrasının yönetimi (kimlik, iletişim, bağışçı işlem, pazarlama bilgileri) (Hukuki sebep: Açık rıza) viii. TEGV Dükkân aracılığıyla yapılan alışverişlerin ve müşterilerin tespiti, bu doğrultuda analiz çalışmalarının yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrasının yönetimi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama, mesleki deneyim bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza) ix. Bağışçılarımızın/müşterilerimizin memnuniyetini artırmak amacıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlarda memnuniyet anketleri düzenlenmesi, (kimlik, iletişim, bağışçı işlem, müşteri işlem, mesleki deneyim, pazarlama, öneri/talep/şikâyet bilgileri) (Hukuki sebep: Açık rıza) x. TEGV web sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya platformları ve benzeri kanallarla iletilmiş olan bağışçı/müşteri talep, öneri ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi ve takibinin sağlanması, (kimlik, iletişim, müşteri işlem, bağışçı işlem, öneri/talep/şikâyet, sosyal medya hesap bilgileri) (Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması) xi. TEGV bünyesinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan etkinlik, proje, toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin olarak duyuru ve çağrıların yapılması, etkinlik davetiyelerinin, dergi, faaliyet raporu, ajanda gönderiminin sağlanması (kimlik, iletişim, pazarlama bilgileri) (Hukuki sebep: Açık rıza) xii. Hukuki uyuşmazlıkların takibi ve giderilmesi süreçlerinin yürütülmesi (kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, bağışçı işlem, işlem güvenliği, öneri/talep/şikâyet bilgileri), (Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması) xiii. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, bağışçı işlem, hukuki işlem, işlem güvenliği, öneri/talep/şikâyet bilgileri), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi) Ayrıca, ödeme işlemlerinin tamamlanması amacıyla ve TEGV’in iş ortağı lisanslı şirketler tarafından kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz (güvenlik tedbirleri çerçevesinde) işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TEGV, kişisel verilerinizi, hukuken izin verilen hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde veya yurt dışında; iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan satış, pazarlama, çağrı merkezi, müşteri/bağışçı ilişkileri, hukuk, muhasebe, yazılım, araştırma ve benzeri alanlarda destek alınan kişilere ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişiler ile (SMS ve e-posta gönderimi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), reklam, sosyal medya, halkla ilişkiler ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı Veri Sorumlusu olan TEGV’den talep edebilirsiniz. Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir: i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, ii. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, vi. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak TEGV’e iletilecektir. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca TEGV’e daha önce bildirilen ve TEGV’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir. TEGV başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.
Veri Sorumlusu : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Posta adresi : Kosifler İş Merkezi, İçerenköy Mah. Askent Sok. No: 3/A / K.10, 34752 Ataşehir /İstanbul
E- posta adresi : [email protected]
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR